ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť VITA LEHNICE, s.r.o., so sídlom 930 37 Lehnice 113, IČO: 52 955 931, zapísaná      v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, vložka č. 49009/T je prevádzkovateľom zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúceho sa na adrese 930 37 Lehnice 113, v zmysle platného povolenia vydaného príslušným orgánom s odborným zameraním: rehabilitácia.
 2. Poskytovateľ poskytuje vo svojom zariadení pomocou robotických rehabilitačných prístrojov, za účelom zlepšenia zdravotného stavu fyzických osôb intenzívnu nadštandardnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, vrátane komplexného manažmentu Klienta, v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi. Poskytovateľ vykonáva rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť v súlade s informáciami poskytnutými Klientom a jeho Zdravotnou dokumentáciou. Poskytovateľ disponuje potrebnými povoleniami na poskytovanie rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti, ako aj má vytvorené osobné a materiálne podmienky uvedené v príslušných zdravotných právnych predpisoch. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s profesionálnymi a etickými pravidlami a pokynmi a s príslušnými právnymi predpismi. Základnou črtou zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom, ktorý na základe vlastného posúdenia, pri rešpektovaní odporúčaní Poskytovateľa, prijal spôsob svojej rehabilitácie, je dobrovoľnosť. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe individuálneho rozhodnutia Klienta.
 3. Za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Poskytovateľom a Klientom pri zabezpečení služieb rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti vydáva Poskytovateľ tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“). Účelom týchto VOP je najmä vymedziť podrobnosti právneho vzťahu, založeného medzi Poskytovateľom a Klientom.

2.    ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

1.    Na účely týchto VOP majú pojmy v nich obsiahnuté nasledovný význam:

Poskytovateľ – obchodná spoločnosť VITA LEHNICE, s.r.o., so sídlom 930 37 Lehnice 113, IČO: 52 955 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, vložka č. 49009/T.

Klient“ –  každá fyzická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytne rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť.

Dohoda – dohoda o poskytovaní rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti, uzatvorená medzi Poskytovateľom a Klientom písomne. Na platnosť a účinnosť Dohody s osobu s obmedzenou alebo pozbavenou spôsobilosťou na právne úkony a/alebo maloletého je potrebný súhlas zákonného zástupcu Klienta, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Služba“ – je poskytovanie rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb súvisiacich  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na základe Dohody. 

Cenník –  cenník služieb rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanej Poskytovateľom, ktorého aktuálne platné znenie je zverejnené na Internetovej stránke Poskytovateľa a dostupné v Prevádzke Poskytovateľa, v zmysle ktorého je stanovená Odmena.

  „Internetová stránka Poskytovateľa – www.levitalehnice.sk.

Prevádzka – zdravotnícke zariadenie Poskytovateľa na adrese 930 37 Lehnice 113.

Odmena – nárok Poskytovateľa na zaplatenie ceny za Služby, ktorú je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi v súlade s týmito VOP a Cenníkom.

Diagnostika – zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu fyzickej osoby (Klienta) a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby, určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby alebo zdravotného problému.

Liečba – vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu fyzickej osoby (Klienta) s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu (stabilizovanie zdravotného stavu) alebo zmierniť prejavy a dôsledky ochorenia fyzickej osoby (Klienta).

„Ošetrujúci zdravotnícky pracovník“ – zdravotnícky pracovník určený Poskytovateľom na poskytovanie rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti Klientovi; ak je takýmto Ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár, ide o „Ošetrujúceho lekára“, ak je Ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom fyzioterapeut, ide o „Ošetrujúceho fyzioterapeuta“. 

Rehabilitačná zdravotná starostlivosť“ je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci s Klientom, s cieľom zvýšenia kvality jeho života; rehabilitačná zdravotná starostlivosť zahŕňa diagnostiku a liečbu.

 „Rehabilitačný program“ – Poskytovateľom určený súbor Zdravotných výkonov pre Klienta, vrátane určenia rozsahu a dĺžky trvania jednotlivých procedúr, ako aj určenia časového úseku čerpania procedúr.

Zdravotný výkon – cielená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti Poskytovateľa.

 „Zdravotná dokumentácia – súbor údajov o zdravotnom stave Klienta, o Zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti Klientovi.

Rehabilitácia Klienta“- je základným cieľom Poskytovateľa a základným obsahom poskytovanej rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti

Nariadenie GDPR– znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zákon o ochrane osobných údajov – znamená zákon č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o zdravotnej starostlivosti – znamená zákon č. 576/2004 Z.z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe VZP– znamená zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisovZákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“ – znamená zákon č. 578/2004 Z.z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.   DOHODA O POSKYTOVANÍ REHABILITAČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

 1. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Dohody z dôvodov stanovených v príslušných právnych predpisoch, alebo ak osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi, nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Dohody aj v prípade možného vzniku kontraindikácie daných Zdravotných výkonov, alebo v prípade, ak lekár usúdi, že zdravotný stav Klienta nie je vhodný pre poskytovanie Služieb Poskytovateľa.
 2. V prípade neexistencie dôvodov vylučujúcich poskytovanie Služieb, rehabilitačná zdravotná starostlivosť bude zo strany Poskytovateľa poskytovaná na základe Dohody o poskytovaní rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti. Dohoda musí byť uzatvorená s Klientom pred prvým využitím Služieb.
 3. Klient uzavretím Dohody potvrdzuje, že:
  1. berie na vedomie, že rehabilitačná zdravotná starostlivosť poskytovaná Poskytovateľom je spoplatnená a vyšetrenie či Zdravotný výkon je ním hradená spôsobom dohodnutým Poskytovateľom,
  2. bol informovaný o aktuálnom Cenníku služieb Poskytovateľa a berie na vedomie, že aktuálny cenník Poskytovateľa je k dispozícii na nahliadnutie v Prevádzke Poskytovateľa, ako aj na Internetovej stránke Poskytovateľa,
  3. rehabilitačná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v rozsahu uvedenom v Dohode,
  4. sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s ich obsahom,
  5. bol poučený o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj rizikách poskytnutia rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti; poučenie mu bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom sa rozhodnúť,
  6. s navrhovaným postupom vyjadruje súhlas a v prípade akýchkoľvek zmien v zdravotnom stave (náhla nevoľnosť, bolesti a pod.) pociťovaných po vyšetrení či Zdravotnom výkone, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.
 4. Poskytovateľ rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť poskytuje počas ordinačných hodín Prevádzky Poskytovateľa, ktoré sú zverejnené v Prevádzke Poskytovateľa a na Internetovej stránke Poskytovateľa.
 5. Klient berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ nastanú okolnosti nezávislé na vôli Poskytovateľa, napríklad:

a) ochorenie pracovníka Poskytovateľa, personálne dôvody a pod.,

b) zastavenie alebo obmedzenie činnosti Poskytovateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a pod., 

môžu byť tieto okolnosti dôvodom na dočasné obmedzenie realizácie Rehabilitačného programu zo strany Poskytovateľa. V takom prípade Poskytovateľ o takomto dočasnom obmedzení informuje Klienta pri využití kontaktných údajov, ktoré mu Klient poskytol. Za dočasné obmedzenie realizácie Rehabilitačného programu podľa tohto bodu sa považuje obmedzenie realizácie Rehabilitačného programu trvajúce najviac 30 dní (v prípade obmedzenia realizácie Rehabilitačného programu z dôvodov podľa písm. a) tohto bodu) a obmedzenie realizácie Rehabilitačného programu trvajúce najviac 3 mesiacov (v prípade obmedzenia realizácie Rehabilitačného programu z dôvodov podľa písm. b) tohto bodu).

6. Klient berie na vedomie a akceptuje, že realizácia Rehabilitačného programu môže byť aj znemožnená, a to napr. v prípade personálnych alebo iných zmien u Poskytovateľa, v dôsledku ktorých nebude možné zo strany Poskytovateľa zabezpečiť realizáciu Rehabilitačného programu.    V takom prípade, ako aj v prípade, ak dočasné obmedzenie realizácie rehabilitačného programu presiahne dobu uvedenú v bode 5, Poskytovateľ vráti nevyužitú časť Odmeny, ak o to Klient písomne požiada, ibaže medzi Poskytovateľom a Klientom dôjde k písomnej dohode o inom spôsobe vysporiadania. V týchto prípadoch nejde o porušenie Dohody a Klientovi nevznikajú ďalšie práva voči Poskytovateľovi.

7. Klient používaním Služieb výslovne súhlasí s poskytovaním objednaných Služieb Poskytovateľom pomocou subdodávateľov, za ktorých služby a činnosti je Poskytovateľ zodpovedný, akoby vykonal činnosť vlastnými zamestnancami.

4. POSKYTOVANIE REHABILITAČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 1. Lekár po osobnej konzultácii a preštudovaní zdravotnej dokumentácie Klienta zhodnotí jeho zdravotný stav a navrhne rehabilitačnú liečbu. Po osobnej konzultácii sa na základe potrieb a zdravotného stavu Klienta pripraví Rehabilitačný program, ktorý bude obsahovať rozsah rehabilitácie (t.j počet hodín) a časový úsek čerpania Zdravotných výkonov. Aj v prípade, že Klient predložený Rehabilitačný program neprijme, je povinný odmenu za osobnú lekársku konzultáciu Poskytovateľovi uhradiť.
 2. Poskytovateľ poskytne rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť v zmysle Rehabilitačného programu, ktorý bude tvoriť prílohu uzatvorenej Dohody. Rozsah Rehabilitačného programu je  najmenej 30 hodín. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Rehabilitačný program v závislosti od reakcie Klienta a prípadných kontraindikácií na konkrétnu terapiu.
 3. Poskytovateľ je oprávnený v prípade a v rozsahu odôvodnenom zdravotným stavom klienta odchýliť sa od Rehabilitačného programu, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu Klienta, v takom prípade je však povinný ho informovať o dôvode a rozsahu odchýlky. V prípade vážnejšej odchýlky – pokiaľ to zdravotný stav Klienta alebo dátum liečby pripúšťa – je Poskytovateľ povinný Klienta o zmene Rehabilitačného programu vopred informovať.
 4. Pokiaľ Klient celú náplň Rehabilitačného programu nevyužije, nevznikajú mu v tejto súvislosti žiadne práva ani nároky voči Poskytovateľovi a ani Poskytovateľovi nevznikajú v tejto súvislosti žiadne povinnosti na náhradné plnenie voči Klientovi. S dobou platnosti Rehabilitačného programu je Klient vždy vopred oboznámený a uzavretím Dohody vyjadruje s ňou súhlas, pričom zároveň berie na vedomie, že počas tejto doby musí celkovú náplň Rehabilitačného programu vyčerpať. 
 5. Klient ako aj sprevádzajúce osoby sú povinné riadiť sa poradím poskytovania Služieb rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti. Rušiť alebo brániť poskytovaniu zdravotnej starostlivosti je zakázané.
 6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti s okamžitou účinnosťou alebo odstúpiť od Dohody s okamžitou účinnosťou, ak podľa jeho názoru Klient nespolupracuje tak, aby sa Služby vykonávali efektívne, najmä ak:
  1. nedodržiava lekárske a terapeutické pokyny;
  2. svojim správaním vyrušuje ostatných Klientov alebo zamestnancov Poskytovateľa;
  3. podľa Poskytovateľa jeho zdravotný alebo duševný stav sťaží riadny výkon Služieb;
  4. viac ako trikrát bez predchádzajúceho oznámenia v lehote stanovenej v Dohode nedodržuje dohodnuté termíny.

V prípadoch, uvedených vyššie Poskytovateľ vráti nevyužitú časť Odmeny Klientovi.

5. REZERVÁCIA TERMÍNU, ZMENY A ZRUŠENIE REZERVÁCIE 

 1. Za účelom zabezpečenia intenzívnej rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti zriadil Poskytovateľ  rezervačný systém. Použitím rezervačného systému Poskytovateľ zabezpečuje, aby sa rehabilitačná zdravotná starostlivosť vykonávala vo vopred stanovených termínoch. 
 2. Využívanie Služieb zo strany Klienta je podmienené predchádzajúcou rezerváciou termínov, ako aj zaplatením Odmeny uvedenej v Dohode, a to pred poskytovaním Služieb. Klient je povinný dostaviť sa na vopred dohodnutý Zdravotný výkon v rezervovanom termíne.
 3. V prípade, že sa Klient   dostaví na objednaný termín s oneskorením (avšak v rámci termínu rezervovaného pre Klienta), Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť skrátený Zdravotný výkon, pričom za skrátený Zdravotnícky výkon prináleží Poskytovateľovi Odmena v plnej výške, t.j. platí, ako keby Klient Zdravotný výkon v plnom rozsahu využil.
 4. V prípade nedostavenia sa Klienta na objednaný termín vyšetrenia či Zdravotného výkonu, termín vyšetrenia či Zdravotného výkonu prepadne; za vyšetrenie alebo za Zdravotnícke výkony, na ktoré sa Klient nedostavil, prináleží Poskytovateľovi Odmena v plnej výške, t.j. platí, ako keby Klient túto službu využil.
 5. V prípade, že Klientovi bráni v dodržaní termínu vyšetrenia či Zdravotného výkonu, na ktorý sa objednal prekážka, je Klient povinný túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi telefonicky alebo e-mailom najneskôr 2 pracovné dni vopred a preobjednať sa na iné termíny vyšetrenia či Zdravotného výkonu, inak mu termíny vyšetrenia či Zdravotného výkonu prepadnú a Poskytovateľovi prináleží Odmena v plnej výške, t.j. platí, ako keby Klient služby pripadajúce na tieto dni využil. 

V prípade, ak prekážka vzniknutá na strane Klienta spočíva v chorobe, musí túto skutočnosť oznámiť najneskôr 24 hodín pred začiatkom jeho nasledujúceho dohodnutého termínu,  inak mu termíny vyšetrenia či Zdravotného výkonu pripadajúce na dobu 2 pracovných dní  – okrem termínu pripadajúceho na 1. pracovný deň svojej choroby – prepadnú a Poskytovateľovi prináleží Odmena v plnej výške, t.j. platí, ako keby Klient služby pripadajúce na tieto 2 pracovné dni využil. Výnimka, že termín pripadajúci na prvý deň choroby neprepadne, sa aplikuje počas doby liečby dohodnutej v Dohode o poskytovaní rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti len raz.

6.      INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 

 1. Poskytovateľ rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť poskytuje prostredníctvom Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť lege artis, t.j. postupom Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v súlade so súčasnými poznatkami vedy.
 2. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti v súlade s ustanovením § 6 Zákona o zdravotnej starostlivosti. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník Poskytovateľa je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
 3. Ak sa na základe žiadosti Klienta použije tlmočník alebo tlmočník posunkového jazyka, za výber tejto osoby je zodpovedný Klient, ktorý je povinný znášať náklady s ňou spojené. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za správanie a činnosť tlmočníka.
 4. Každý, kto má právo na poučenie podľa bodu 2., má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.
 5. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má Klient právo na:
 6. ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
  1. informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
  1. informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, 
  1. odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,
  1. zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
  1. zmiernenie utrpenia,
  1. humánny, etický a dôstojný prístup Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.
 7. Klient má právo priebežne byť informovaný o priebehu vyšetrovania a liečby. Podmienkou vykonania akéhokoľvek Zdravotného výkonu zo strany Poskytovateľa je, aby Klient dal svoj dobrovoľný súhlas na základe vhodných informácií, bez nátlaku. Klient môže udeliť tento súhlas ústne (pred svedkami), písomne ​​a implicitným správaním, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
 8. Klient je povinný dodržať povinnosti vyplývajúce pre neho z osobitných právnych predpisov, napr. ak je to potrebné v prípade špecializovanej zdravotnej starostlivosti predložiť Ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi Poskytovateľa písomné odporúčanie všeobecného lekára Klienta a pod. Klient je takisto povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok Poskytovateľa a ďalšie jeho pokyny.
 9. Klient je aj vo vlastnom záujme povinný upozorniť Poskytovateľa, resp. jeho pracovníka (Ošetrujúceho lekára, Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, fyzioterapeuta, trénera) pred zahájením poskytovania Služby na svoj zdravotný stav, zdravotné problémy a príznaky. V prípade, ak nie je Klient objektívne spôsobilý posúdiť vplyv poskytovanej Služby na jeho zdravotný stav alebo v prípade, ak pri odobratí anamnézy pracovník Poskytovateľa zistí možnosť alebo riziko poškodenia zdravia Klienta pri poskytovaní Služby z dôvodu ochorenia, choroby alebo zdravotného problému Klienta a požiada Klienta, Klient je povinný predložiť Poskytovateľovi, resp. jeho pracovníkovi lekárske potvrdenie (lekársku správu, nález) popisujúce, že druh poskytovanej Služby nebude mať negatívny vplyv na zdravotný stav Klienta a /alebo na spôsob ako sa má alebo môže Služba poskytovať.

7. ODMENA

 1. Poskytovateľ má vypracovaný Cenník zdravotných výkonov. Výška Odmeny sa určuje v zmysle zverejneného Cenníka Poskytovateľa, platného v čase vypracovania Rehabilitačného programu. Poskytovateľ zverejňuje Cenník svojich služieb na Internetovej stránke Poskytovateľa a v priestoroch recepcie Prevádzky.
 2. Klient je pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti informovaný zo strany Poskytovateľa: 
  1. o aktuálnom Cenníku Poskytovateľa,
  2. o tom, že je povinný zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu v zmysle Cenníka Poskytovateľa platného a zverejneného v čase vykonania vyšetrenia, Zdravotného výkonu, či poskytnutia služby Klientovi vopred.
 3. Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa podmienok týchto VOP. 
 4. Ceny stanovené Poskytovateľom pre jednotlivé vyšetrenia a rehabilitačné výkony sú fixné, Odmenu výkonov podľa Rehabilitačného programu nie je možné znížiť ani v prípade, že si Klient neželá využívať niektoré Služby podľa vlastného rozhodnutia. Podpisom Dohody Klient výslovne potvrdzuje vyššie uvedené.
 5. Cena Zdravotných výkonov vykonaných zo strany Poskytovateľa, o poskytnutie ktorých prejaví Klient záujem nad rámec Rehabilitačného programu, bude spoplatnená v zmysle Cenníka.
 6. Poskytovateľ vráti Klientovi zaplatenú Odmenu aj vtedy, ak sa pred začiatkom rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti alebo počas nej preukáže, že zdravotnú starostlivosť nie je možné vykonať z dôvodu stavu Klienta. V takom prípade Poskytovateľ z uhradenej Odmeny odpočíta Odmenu  za osobnú konzultáciu a zostávajúcu sumu vráti Klientovi.
 7. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Dohody jednostranne zmeniť Cenník. Zmena Cenníka bude vykonaná uverejnením oznámenia o zmene Cenníka na Internetovej stránke Poskytovateľa. V prípade, ak by došlo v čase medzi objednaním a skutočným vykonaním vyšetrenia či Zdravotného výkonu k zmene Cenníka Poskytovateľa, bude Klientovi účtovaná Odmena v zmysle Cenníka Poskytovateľa platného v čase vykonania objednávky predmetného vyšetrenia či Zdravotného výkonu.

8. Odmena je splatná v hotovosti alebo platobnou kartou v Prevádzke Poskytovateľa priamo pred poskytnutím vyšetrenia či Zdravotného výkonu Klientovi. V Odmene sú zahrnuté všetky administratívno – technické náklady Poskytovateľa na splnenie jeho záväzkov z Dohody, ibaže je v týchto VOP uvedené inak.

8. ZODPOVEDNOSTNÉ VZŤAHY 

 1. Podpisom dohody o poskytovaní rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti Klient berie na vedomie, že existujú riziká pri všetkých rehabilitačných zákrokoch a ošetreniach a všetky riziká, za ktoré zdravotný pracovník nemôže niesť zodpovednosť, musí niesť Klient. Priebeh a trvanie terapie môže byť odlišné v závislosti od zdravotného stavu každého Klienta.
 2. Klient berie na vedomie a písomne ​​vyhlasuje, že Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie zdravia v dôsledku zmeškania terapie zo strany Klienta.
 3. Pri škodách, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán, zodpovedajú zmluvné strany v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť za škodu.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi a ktorá je spôsobená okolnosťami objektívneho charakteru vylučujúcich zodpovednosť, t.j. okolnosťami ktoré Poskytovateľ nezavinil a ani nemohol predvídať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré Klientovi vznikli v dôsledku osobitostí jeho zdravotného stavu alebo v prípade, ak Poskytovateľ Klienta na možné riziká upozornil, alebo v prípade, ak Klient porušil Prevádzkový poriadok Poskytovateľa alebo porušil alebo nedodržal pokyny alebo zákazy Poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi tým, že Poskytovateľovi neposkytol úplné, pravdivé, aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave, či užívaných liekoch, v prípade, ak Klient zamlčal, vedome/nevedome informácie o svojom zdravotnom stave, či užívaných liekoch, ktoré sú rozhodné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom lege artis.
 6. Klient berie na vedomie individualitu, osobitosť svojho zdravotného problému a súhlasí s tým, že Poskytovateľ poskytovaním svojich služieb má zabezpečiť výlučne jeho rehabilitáciu.
 7. Ak sa Klient domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo poskytovaním služieb je nesprávne, má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu. Žiadosť o nápravu sa podáva písomne.
 8. Poskytovateľ je povinný písomne informovať Klienta o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti Klientom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.
 9. Ak Poskytovateľ žiadosti nevyhovie, alebo neinformuje Klienta o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti Klientom, Klient má právo (i) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonania dohľadu podľa príslušných ustanovení Zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie Zdravotnej starostlivosti, alebo (ii) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ak je predmetom žiadosti iné rozhodnutie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti.
 10. Klient berie na vedomie, že povaha poskytovania rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa môže vyžadovať odkladanie osobných vecí (ako napr. časti oblečenia, doklady a pod.). Na tento účel Poskytovateľ vyhradzuje miesto na odkladanie osobných vecí Klientov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, že Klient je povinný odložiť svoje osobné veci vždy v tej miestnosti, v ktorej sa podľa povahy poskytovanej Služby zdržuje alebo na inom mieste výslovne označenom Poskytovateľom na odkladanie osobných vecí. Klient vyhlasuje, že tomuto opatreniu Poskytovateľa porozumel a berie ho na vedomie. Odkladanie vecí na iných miestach je zakázané a Poskytovateľ preto nezodpovedá za škodu vzniknutú na veciach odložených Klientom v rozpore s VOP.

9.   SPRACÚVANIE A SPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE 

 1. Poskytovateľ je povinný údaje zo Zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade so Zákonom o zdravotnej starostlivosti a Zákonom o ochrane osobných údajov.

2.  Zdravotná dokumentácia sa vedie v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti. Zdravotná dokumentácia obsahuje:

 • osobné údaje Klienta, ktorému sa poskytuje rehabilitačná zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Klienta, ak ich poskytol,
 • údaje o poučení a informovanom súhlase Klienta,
 • údaje o chorobe Klienta, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečených zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom Klienta a s postupom pri poskytovaní rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti,
 • údaje o rozsahu poskytnutej rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti,
 • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
 • epidemiologicky závažné skutočnosti,
 • identifikačné údaje Poskytovateľa.

3.   Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k Zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako Ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci. Rozsah prístupu k osobným údajom, ako aj oprávnené osoby určí Poskytovateľ.

4.    Pri zmene Poskytovateľa, v prípade ambulantnej starostlivosti, z dôvodu odstúpenia od Dohody, je Poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať Zdravotnú dokumentáciu alebo jej novému poskytovateľovi, za predpokladu, že mu takúto povinnosť ukladajú právne predpisy.

5.   Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo Zdravotnej dokumentácie. Výpis zo Zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem identifikačných údajov Klienta, príslušnej zdravotnej poisťovne a Poskytovateľa aj:

 • chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
 • prehľad o doterajšej Liečbe,
 • údaje potrebné na ďalšie poskytovanie rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti,
 • dátum vystavenia a identifikáciu Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

6.  Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo Zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania subjektom uvedeným v § 24 ods. 4 Zákona o zdravotnej starostlivosti, Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do Zdravotnej dokumentácie Klienta v rozsahu, spôsobom a za podmienok podľa § 25 Zákona o zdravotnej starostlivosti.

10.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Poskytovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR. Ochranu osobných údajov Klientov berie Poskytovateľ veľmi vážne. Pre zasielanie obchodných oznamov (newsletterov), pokiaľ neexistuje obchodný vzťah medzi Poskytovateľom a adresátom obchodného oznamu, je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov adresáta, ktorý je možno udeliť zakliknutím v online formulári na webovej stránke Poskytovateľa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne odvolaný, a to prostredníctvom e-mailu, doporučeného listu, alebo online formulára. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú obsiahnuté priamo v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na Internetovej stránke Poskytovateľa.

11.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody. Písomnou Dohodou môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP vylúčené alebo pozmenené. V prípade rozporov medzi znením VOP a ustanoveniami písomnej Dohody, majú ustanovenia písomnej Dohody prednosť.
 3. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP a/alebo Dohoda, a ktoré nie sú upravené týmito VOP a/alebo Dohodou, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami Zákon o zdravotnej starostlivosti, Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Klient uzatvorením  Dohody, potvrdením rezervácie termínu vyšetrenia alebo Zdravotného výkonu, vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP z dôvodu zmeny všeobecne záväzných predpisov, upravujúcich vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa. Zmena VOP  sa oznamuje oznámením uverejneným na Internetovej stránke Poskytovateľa najmenej pätnásť kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny. Spolu s oznámením o zmene bude  na Internetovej stránke Poskytovateľa zverejnené aj úplne znenie VOP po oznámenej zmene.

5.    Ak by niektoré ustanovenia týchto VOP mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu neplatných ustanovení VOP.

6.   Tieto VOP platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom založeného Dohodou a týmito VOP a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z neho vyplývajú.

7.   Všetky skutočnosti týkajúce sa právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom založeného Dohodou a týmito VOP je Klient povinný oznamovať na adresu Prevádzky Poskytovateľa a Poskytovateľ na adresu trvalého pobytu Klienta, uvedenú Klientom. Zásielka sa považuje za doručenú:

 • dňom jej prevzatia adresátom,
 • dňom odmietnutia prevzatia adresátom,
 • dňom kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená z dôvodu, že adresát je neznámy, dlhodobo odsťahovaný, žije v zahraničí alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pre ktorý nebolo možné zásielku doručiť, za predpokladu, že zásielka bola odoslaná na adresu Prevádzky Poskytovateľa alebo na adresu trvalého pobytu Klienta, uvedenú Klientom, prípadne inú adresu písomne oznámenú Klientom Poskytovateľovi. V prípadoch, kedy sa podľa týchto VOP predpokladá oznamovanie skutočností Klientom oznámením na Internetovej stránke Poskytovateľa, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Klientom ich zverejnením oznámenia na uvedenej Internetovej stránke Poskytovateľa.

8.  Poskytovateľ je oprávnený od Dohody odstúpiť z rovnakých dôvodov, z akých je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Dohody. Klient je oprávnený s poukazom na ustanovenie § 12 ods. 9 Zákona o zdravotnej starostlivosti od Dohody odstúpiť kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Odstúpenie Klienta od Dohody musí mať písomnú formu. Dohoda zaniká po doručení písomného odstúpenia od Dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od Dohody Poskytovateľovi. Odstúpenie Klienta od Dohody sa nedotýka nároku Poskytovateľa na náhradu škody.

9.    Dohoda tiež zaniká  smrťou Klienta alebo zánikom Poskytovateľa.

10.  Tieto VOP sú platné a  účinné odo dňa ich zverejnenia v priestoroch Poskytovateľa, t.j. dňom 25.04.2022. Tieto VOP sú k dispozícii k nahliadnutiu v tlačenej podobe v mieste Prevádzky Poskytovateľa a na Internetovej stránke Poskytovateľa.

V Lehniciach, 22.04.2022