ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info
Rehabilitácia pre pacientov s Parkinsonovou chorobou je nevyhnutná

Rehabilitácia pre pacientov s Parkinsonovou chorobou je nevyhnutná

Neurodegeneratívne ochorenie mozgu, Parkinsonova choroba, sa dnes stále nedá vyliečiť. Jej prejavy ako tras, spomalené pohyby, svalová stuhnutosť či pomalá a nestabilná chôdza sa však dajú zmierňovať vhodnou rehabilitáciou. Využíva sa pritom aj vlastnosť mozgu nazvaná neuroplasticita, čo znamená schopnosť tohto orgánu nahrádzať zaniknuté neurónové spojenia novými.

Včasná diagnostika a zároveň čo najskoršia aplikácia techník, ktoré zmierňujú progres Parkinsonovej choroby, sú aktuálne alfou a omegou manažmentu tohto ochorenia.

Parkinsonova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sa vyskytuje najčastejšie v piatej až šiestej dekáde života. Aktuálne ju nie je možné vyliečiť, ale včasnou diagnostikou a rehabilitáciou sa dá zmierniť jej priebeh.
Pravidelná rehabilitácia dokáže predĺžiť obdobie samostatnosti a aktivity, čo, samozrejme, zlepšuje psychický stav pacientov a zároveň znižuje riziko úrazov vyplývajúcich z problémov s pohybom.

Cviky v závislosti od štádia

Rehabilitácia je dôležitá na zachovanie čo najlepšej hybnosti a koordinácie, ale aj preto, že opakované pohyby vytvárajú v mozgu vďaka jeho neuroplasticite nové spojenia a vedia tak nahradiť tie, ktoré choroba „vyradila z prevádzky“.

Od prvých príznakov či od potvrdenia diagnózy by mala byť rehabilitácia rutinnou súčasťou života každého parkinsonika. Ideálne by sa jej mal venovať každý deň aspoň 30 minút.

Robotická rehabilitácia pre pacientov s Parkinsonovou chorobou

Intenzívnu pomoc pacientom s Parkinsonovou chorobou poskytuje aj naše zariadenie Levita kde pri práci s pacientmi s funkčnými poruchami mozgu kombinujeme konvenčnú rehabilitáciu s modernou robotickou. „Rehabilitačný lekár je na základe lekárskej správy a nálezu v nej schopný posúdiť, či je pacient vhodný na absolvovanie roboticky asistovanej rehabilitácie, pozve ho na vyšetrenie, kde podľa aktuálneho stavu navrhne pre daného pacienta rehabilitačný program a skonzultuje ho s fyzioterapeutom,“ ozrejmuje MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc., FBLR lekárka Špecializovanej nemocnice FBLR VITALITA n.o. Rehabilitačné roboty sú motorizované zariadenia, ktoré umožňujú mobilizáciu končatín v rámci senzomotorickej aj kognitívnej rehabilitácie.

„Robot uľahčuje pohyb, ktorý sa pacient snaží naučiť alebo obnoviť. Kombinácia presnosti pohybu s veľkým počtom opakovaní umožňuje vďaka neuroplasticite mozgu vytvárať nové spojenia. Robotika v neurorehabilitácii dovoľuje dlhšie trvanie procedúry a jej častejšiu aplikáciu, čo je pri obnovovaní mozgových synapsií kľúčové,“ vysvetlil MUDr. Matej Fülöp, lekár FBLR zo zariadenia Levita. 

V rozvinutom štádiu ochorenia pacient z veľkej miery odkázaný na pomoc druhých a na nepretržitú starostlivosť blízkych alebo odborníkov v špecializovanom zariadení. Aj v tomto štádiu má stále význam vhodná rehabilitácia.

Kontaktujte nás